Veelgestelde vragen

  • 1 (current)
  • 2

Er bestaan verschillende soorten crowdfunding. We onderscheiden donaties (de 'backer' doet een schenking), beloning (de 'backer' krijgt een beloning zoals t-shirts, korting op producten e.d.) en financiële crowdfunding.
Bolero Crowdfunding biedt in de eerste plaatst financiële crowdfunding aan. Dit betekent dat een investeerder intekent op een gewone obligatie, achtergestelde obligatie of het aandelenkapitaal van een onderneming (direct of indirect). In ruil voor zijn investering krijgt de investeerder een mogelijke financiële tegenprestatie. Dit kunnen interesten zijn of een meerwaarde op aandelen. De investeerder loopt wel het risico dat hij verlies maakt op zijn investering of zelfs heel zijn inzet verliest als de onderneming niet goed presteert.

Sinds 1 februari 2017 is de Tax Shelter in werking voor investeringen in jonge bedrijven via erkende crowdfundingplatformen. Ook het verstrekken van leningen aan start-ups via een erkend crowdfundingplatform kan een fiscaal voordeel genieten. De overheid poogt op deze manier investeringen in jonge ondernemingen aan te moedigen.

 Hoe werkt dat nu in de praktijk?

Vooreerst is er een verschil tussen een belegger die investeert in het kapitaal van een start-up via aandelen en een belegger die een lening versterkt aan een start-up .

Een particulier die participeert in het kapitaal van een startende vennootschap via aandelen kan zo 30% (in geval van kleine vennootschap [1]) tot 45% in geval van micro-vennootschap [2]) van zijn investering in mindering brengen van de personenbelasting. De meeste van de bedrijven die aandelen uitgeven op het Bolero Crowdfunding platform zijn start-ups en scale-ups die onder de definitie van ‘micro-vennootschap’ vallen.

Onder deze interessante fiscale maatregel kan men als particulier per jaar maximaal 100.000 EUR investeren in een start-up Onder een start-up  wordt verstaan een kleine of micro vennootschap die jonger is dan vier jaar, gerekend vanaf de datum van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De maximale participatie in het kapitaal die in aanmerking komt voor het fiscale voordeel bedraagt 30%. Men is wel verplicht deze aandelen minimum 4 jaar in portefeuille te houden, zoniet wordt het voordeel pro-rata teruggevorderd. Een vennootschap kan tot maximum 250.000 EUR ophalen binnen het systeem van tax shelter.

In geval van  een lening zal de kredietgever  kunnen genieten van een vrijstelling van 30% roerende voorheffing op de intresten van de lening. De belastingplichtige kredietgever dient te handelen i.k.v.h. beheer van zijn privévermogen. Bijgevolg komen onafhankelijke privé-investeerders (niet voor VenB- of RPB-plichtige) en ondernemers/bedrijfsleiders die handelen als privé-persoon in aanmerking.

Het bedrag van de leningen, gecumuleerd over de laatste 4 jaar, is beperkt tot 15.000  EUR (aanslagjaar 2017 en 2018). Ook hier moet de lening een minimale looptijd van 4 jaar hebben, moet ze worden uitgegeven door een start-up en mag ze niet worden aangewend ter herfinanciering.

Daarnaast is de vrijstelling niet mogelijk voor geherkwalificeerde interesten in dividenden. In tegenstelling tot de tax shelter worden bedrijfsleiders niet uitgesloten van de regeling.

Ook geldig via crowdfunding, of toch (nog) niet?

De tax shelter is geldig voor investeringen in start-ups via erkende crowdfundingplatformen. Leningen verstrekt via een erkende crowdfundingplatform komen in aanmerking voor de vrijstelling van roerende voorheffing. Bolero Crowdfunding verkreeg deze erkenning van de FSMA .

Aangifteplicht?

De intekening op aandelen zal blijken uit het fiscaal attest dat de investeerder op vraag van de administratie moet kunnen voorleggen. Het is de start-up die het attest dient op te stellen en bevestigt dat de investering voldoet aan de wettelijke bepalingen.

  • Het attest dient te bevestigen dat de aandelen op 31 december van het jaar van aanschaffing in bezit zijn en, uitgezonderd in geval van overlijden, op 31 december van elk van de vier volgende jaren, nog steeds in het bezit zijn van de investeerder.
  • Het attest moet worden uitgereikt vóór 31 maart van het jaar volgend op het jaar van de verwerving van de aandelen, en van de vier daaropvolgende jaren.
  • Daarnaast dient de investeerder de belastingvermindering aan te vragen in zijn aangifte personenbelasting. Hij moet het voor de aandelen betaalde bedrag aangeven.

De kredietgever die een lening verstrekt moet in zijn aangifte personenbelasting vermelden hoeveel kredieten hij via crowdfundingplatform heeft gesloten die in aanmerking komen voor het fiscaal voordeel. Daarnaast is de investeerder verplicht om de intresten die de globale leningsschijf van 15.000 EUR overstijgen, aan te geven indien hierop geen roerende voorheffing werd ingehouden.

Wanneer de inkomsten niet worden aangegeven, kan de aanslag alsnog gevestigd worden (verhoogd met nalatigheidsintresten) gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn kan worden verlengd tot 7 jaar ingeval er sprake is van bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden. Het bewijs van het bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden dient door de Administratie geleverd te worden

Staar je niet blind op de fiscale voordelen alleen!

Zelfs als de tax shelter in voege is, blijft investeren in jonge bedrijven zeer risicovol. Een aanmoediging via de tax shelter is uiteraard leuk, maar investeren in starters enkel en alleen omdat het een fiscaal voordeel oplevert wordt afgeraden. In geval van faillissement zal je toch verliezen, ongeacht of er een fiscaal voordeel was of niet.

Meer informatie vindt u op deze website.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

[1] Kleine vennootschappen in de zin van Art. 15 §1-§6 W.Venn. zijn de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden. Voor het boekjaar dat aanvangt vanaf 1/1/2016 zijn volgende criteria van toepassing:

•           jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;

•           jaaromzet, exclusief BTW: 9.000.000 EUR;

•           balanstotaal: 4.500.000 EUR;

[2] Micro-vennootschappen worden omschreven als kleine vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op datum van de jaarafsluiting geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

•           jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10;

•           jaaromzet, exclusief BTW: 700.000 EUR;

•           balanstotaal: 350.000 EUR;

 

Voornoemde criteria van kleine en micro-vennootschappen worden fiscaal op geconsolideerde basis berekend als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van artikel 11 W.Venn.

Wanneer in een vennootschap meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dat slechts gevolgen wanneer dat zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet meer werden overschreden.

Startende vennootschappen dienen voornoemde criteria bij het begin van het boekjaar te goeder trouw in te schatten.

Kan ik met mijn Bolero account inloggen op Bolero Crowdfunding?

Bolero Crowdfunding is voorlopig nog een apart platform. U heeft uw Bolero klantnummer dus niet nodig om aan te loggen op Bolero Crowdfunding, maar u kan wel zeer eenvoudig en gratis een nieuw account aanmaken op Bolero Crowdfunding. 

Moet ik mijn identiteitsgegevens opnieuw bezorgen?

Wanneer u een investering doet via Bolero Crowdfunding zullen uw identiteitsgegevens opgevraagd worden. Indien u reeds Bolero klant bent kan u uw Bolero klantnummer bezorgen via administratie@bolerocrowdfunding.be en hoeft u uw identiteitsgegevens geen tweede keer te bezorgen.

Kan ik mijn Bolero rekening gebruiken?

Investeren via Bolero Crowdfunding kan via een gewone zichtrekening bij om het even welke Belgische bank. Uw Bolero rekening hoeft u dus ook niet te gebruiken om te kunnen investeren via Bolero Crowdfunding.

In België bedraagt het wettelijke maximum momenteel 5.000 euro per investeerder.

De investeerder heeft wel de mogelijkheid om in meerdere bedrijven te investeren. Het minimum investeringsbedrag hangt af van het project, maar bedraagt in de meeste gevallen 25 euro.

Het is bovendien aanbevolen om slechts te investeren met kleine bedragen die u als investeerder kan missen, en om uw investeringen te spreiden over verschillende bedrijven. Het gaat immers om bedrijven met een hoog risicoprofiel.

 

In België bedraagt het wettelijke maximum momenteel 500.000 euro per onderneming in één financiële ronde. Geaccrediteerde cvba’s die aandelen uitgeven en bedrijven die een uitgebreid prospectus uitgeven (prospectusplicht) kunnen wel grotere bedragen ophalen.

 

Voor investeerders zijn er eventueel en alleen transactiekosten, afhankelijk van de gekozen betaalmethode. De investeerder betaalt geen kosten bij een betaling via bankoverschrijving. Kiest de investeerder voor een andere betaalmethode, bijvoorbeeld kredietkaarten, wordt er een toeslag van 1.9% aangerekend door de aanbieder van de betalingsdiensten. Verder zijn er geen andere kosten, geen bewaarloon, geen lidmaatschapsgelden,…

Voor ondernemers geldt uitsluitend een succesfee van slechts 4,5% voor crowdlending en 6% bij equity crowdfunding. De ondernemer betaalt uitsluitend deze succesfee op het opgehaalde bedrag wanneer hij erin slaagt om binnen de 80 dagen de gewenste financiering te vinden via Bolero Crowdfunding. Hij betaalt verder niets, geen start-up-, hosting-, analysekosten,…

Meer informatie? Voor meer gedetailleerde informatie, surf naar Tarieven.

Investeren in start-ups en groeibedrijven is zeer risicovol. Daarom moet een potentiële investeerder eerst voor zichzelf uitmaken of de financiële instrumenten (aandelen of (converteerbare) obligaties) aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform voor hem geschikt zijn. De investeerder bepaalt dit best voordat hij investeert in een van de voorgestelde instrumenten en in functie van zijn eigen omstandigheden, onder meer in het licht van een gediversifieerde portefeuille. Hierbij is het belangrijk dat hij rekening houdt met een aantal risico’s. Bolero Crowdfunding biedt een duidelijk overzicht van de risicofactoren voor de investeerder onder het motto #InvestAware!

Crowdfunding is een waardevolle, aanvullende financieringsoptie voor ondernemingen, in het bijzonder voor start-ups en groeibedrijven. Toch kent crowdfunding voor de ondernemer ook een aantal nadelen en risico’s waarvan hij zich best bewust is voordat hij aan de slag gaat. Bolero Crowdfunding zette de belangrijkste risicofactoren voor de ondernemer op een rij. #CrowdfundAware!  

Bolero Crowdfunding, het financiële crowdfundingplatform van KBC Bank NV, is execution-only. Dit betekent dat Bolero Crowdfunding er zich voor rekening van investeerders toe beperkt om orders te ontvangen en uit te voeren. Bolero Crowdfunding verstrekt met andere woorden geen gepersonaliseerd beleggersadvies.

Omdat de bedrijven die een beroep doen op crowdfunding meestal in volle ontwikkeling zijn, zijn ze bijzonder risicovol. De investeerder dient zich bewust te zijn van de risico's verbonden aan dit type investeringen, voordat hij in een crowdfundingproject investeert. Daarom biedt Bolero Crowdfunding onder meer een overzicht van de risicofactoren voor de investeerder onder het motto #InvestAware!

KBC Bank is hierbij verplicht om bij de investeerders te polsen naar hun kennis en ervaring met het beleggen in start-ups en groeibedrijven, in navolging van MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Dit doet ze via een 'appropriatenesstest', ook 'beleggingskennis- en ervaringstest' genoemd. Aan de hand van de antwoorden op deze test, beoordeelt KBC Bank of de investeringsopportuniteiten die het platform biedt geschikt zijn voor de investeerder.

De investeerder legt de beleggingskennis- en ervaringstest eenmalig af, wanneer hij voor het eerst in een project investeert via Bolero Crowdfunding. Als zijn kennis en ervaring wijzigt, dan kan hij de vragenlijst opnieuw doorlopen en updaten. Elke twee jaar herinnert Bolero Crowdfunding de investeerder er sowieso aan dat hij de vragenlijst opnieuw moet doorlopen.

  • 1 (current)
  • 2