€ 120.100 
al opgehaald
120% Min. € 100.000 
Succesvol gefinancierd
type
Achtergestelde Obligatie
Min. gewenste financiering
€ 100.000 
Max. gewenste financiering
€ 120.000 
Frequentie Kapitaalaflossing
Bullet
interest
8%

Bullet lening met terugbetaling na 5 jaar

Achtergestelde obligatie

Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR € 100 , met een max van EUR € 5.000  per investeerder

Een achtergestelde obligatie is een beleggingsinstrument dat wordt uitgegeven door een onderneming. De emittent verbindt er zich toe om het oorspronkelijk belegde bedrag en rente terug te betalen volgens een vooraf afgesproken periodiciteit. De obligatie is dus een vorm van een lening. De achterstelling van deze obligaties houdt in dat er in het geval van een faillissement, insolventie, herstructurering, schuldherschikking, vereffening of enige vorm van samenloop van schuldeisers voorrang wordt gegeven aan de terugbetaling van niet-achtergestelde schuldeisers. Pas als deze laatste konden worden terugbetaald, kan worden overgegaan tot terugbetaling van de achtergestelde obligaties voor zover dat er voldoende middelen overblijven. De kans dat u in dat geval iets recupereert is zeer klein.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze achtergestelde obligatie.

Staat van herkomst van de emittent

GEOMI II (de 'emittent'), een Nv met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met ondernemingsnummer BE0435690049.

Belangrijkste risico's

Kredietrisico: Investeren in achtergestelde obligaties van start-ups en groeibedrijven is zeer risicovol. Zo loopt de belegger het risico om het belegde bedrag en de rente geheel of gedeeltelijk te verliezen in het geval van vereffening, ontbinding, reorganisatie, faillissement of vergelijkbare procedure.

Achterstelling: in bepaalde gevallen zullen de obligatiehouders niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun obligaties zolang de schuldvorderingen van de niet-gewaarborgde en niet-achtergestelde schuldeisers niet volledig zijn terugbetaald.

Belangenconflict: Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de emittent betrokken is/kan zijn in een algemene handelsrelatie en/of in specifieke transacties met KBC Bank NV of een andere onderneming van de KBC groep en dat de belangen hiervan strijdig zouden kunnen zijn met de belangen van de obligatiehouders. Door in te tekenen op deze achtergestelde obligatie brengt u als belegger extra middelen in de emittent-vennootschap. Gezien het achtergestelde karakter hiervan kan dit een kredietaanvraag bij KBC Bank, of andere financiële instellingen/geldschieters, versterken. Daardoor wordt het mogelijk dat KBC Bank (bijkomende) kredieten aan de emittent verstrekt die ze zonder deze inbreng waarschijnlijk niet zou gegeven hebben. De kredieten van de bank zijn niet-achtergesteld waardoor ze in geval van faillissement in rang voor de obligatiehouders komen. Dikwijls zijn de kredieten van de bank ook nog bevoorrecht, bijvoorbeeld door hypotheken en inpandgevingen. Dit alles zorgt ervoor dat er bij in gebreke blijven van de emittent (vb. faillissement) meestal niets overblijft voor niet-bevoorrechte schuldeisers en dus de kans op recuperatie voor de achtergestelde obligatiehouders bijzonder klein wordt.

Liquiditeitsrisico: De obligaties noteren niet op een beurs. Bijgevolg zijn de obligaties uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen. Het zou daarom kunnen dat beleggers niet in staat zijn om hun obligaties te verkopen.

Rating risico: Ratings gepubliceerd op de website geven mogelijk niet het potentiële effect weer van alle risico's met betrekking tot de structuur, de markt en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de obligaties. Een rating is geen aanbeveling om de obligaties te kopen, te verkopen of aan te houden en kan te allen tijde door het ratingbureau worden herzien of ingetrokken.

Voor een overzicht van de risico’s verbonden aan beleggingen in achtergestelde obligaties download de Crowdfunding Brochure.

Vergoeding

De vergoeding voor de klant (zowel bruto als netto op jaarbasis na aftrek van kosten en belastingen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon in België), indien mogelijk voorgesteld in de vorm van actuariële rendementen.

8,00% op jaarbasis of 5.6% na afhouding van roerende voorheffing (momenteel 30%; bedragen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België). Het globaal rendement bedraagt 28,00%.

De identiteit en kredietwaardigheid van de entiteit

Op dit platform worden er geen ratings aan emittenten toegekend door entiteiten van de KBC groep. In bepaalde gevallen werden er wel ratings aangekocht bij een extern ratingbureau welke u in voorkomend geval kan vinden onder 'Risicoscore Dun & Bradstreet’.

Overzicht kosten

De investeerder betaalt geen kosten bij een betaling via bankoverschrijving, KBC Touch of kredietkaart. Verder zijn er geen andere kosten, geen bewaarloon, geen lidmaatschapsgelden,...

Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekendgemaakt

De obligaties noteren niet op een beurs. Bijgevolg zijn de obligaties uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen.

Relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie

Alvorens te investeren lees aandachtig de algemene voorwaaren, de crowdfunding brochure en de investeringsovereenkomst

Prospectus

Er is geen prospectus beschikbaar.

Uitgiftedatum

De effectieve datum van uitgifte van dit achtergestelde obligatie is 14/06/2018.

Looptijd van de obligatie

Looptijd van 60 maanden.

Kosten voor de emittent

Indien het minimum doelbedrag wordt opgehaald is de campagne succesvol en zal na afloop van de campagne een succes fee van 4,50% op het totaal opgehaalde bedrag worden aangerekend aan de emittent.

Contactgegevens interne en externe klachtendienst

Bij klachten kunt u zich wenden tot administratie@bolero-crowdfunding.be (+32 2 429 00 32 en/of ombudsman@ombudsfin.be)

Klaar om in te stappen?

Investeer nu

U gelooft in het groeipotentieel van ons bedrijf en wilt graag investeren. Investeer nu! Zo bouwt u mee aan de topbedrijven van morgen.

Interesse?

Onze onderneming spreekt u aan? U wilt graag op de hoogte blijven? Volg ons! Zo krijgt u het laatste nieuws over ons bedrijf rechtstreeks in uw mailbox.